Regulamin

REGULAMIN DRUKARNI INTERNETOWEJ POLISHDRUK.PL

 

 

 1. Postanowienia ogólne
 2. Definicje
 3. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną
 4. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną
 5. Warunki zawierania umów o świadczenie usług drogą elektroniczna
 6. Warunki zawierania umowy wykonania produktu
 7. Weryfikacja projektu klienta
 8. Sposoby płatności
 9. Sposoby dostawy
 10. Tryb postępowania reklamacyjnego
 11. Prawo odstąpienia od umowy
 12. Własność intelektualna
 13. Postanowienia końcowe

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Postanowienia ogólne
 2. Cel i zakres zbierania danych
 3. Podstawa przetwarzania danych
 4. Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
 5. Postanowienia końcowe

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Drukarnia Internetowa działająca pod adresem www.polishdruk.pl prowadzona jest przez DRUKARNIA  ARGONEX  Spółka z o. o. wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001017073, NIP: 5543010407, REGON: 524367261, adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń ul. Przemysłowa 34, 85-758 Bydgoszcz, adres poczty elektronicznej (e-mail): biuro@polishdruk.pl, tel. 52 348 93 11.
 2. Drukarnia Internetowa www.polishdruk.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Drukarnię Internetowąwww.polishdruk.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania Umów o Wykonanie Produktu, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Drukarni Internetowejwww.polishdruk.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Warunkiem złożenia Zamówienia w Drukarni Internetowej przez Klienta jest posiadanie Konta oraz zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 6. Drukarnia Internetowa prowadzi sprzedaż detaliczną oraz hurtową za pośrednictwem sieci Internet.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa, w tym w szczególności: Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827), Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)  oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

II.DEFINICJE

 1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. DRUKARNIA INTERNETOWA - Drukarnia Internetowa Usługodawcy dostępna pod adresem internetowymwww.polishdruk.pl
 3. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej www.polishdruk.plumożliwiający utworzenie Konta.
 4. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – interaktywny formularz dostępny w Drukarni Internetowej, umożliwiający wybór Produktu oraz dodatkowych powiązanych z nim opcji zakupowych, jego uzupełnienie przez Klienta oraz złożenie Zamówienia.
 5. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł umowę wykonania Produktu przez Drukarnię.
 6. KONSUMENT – osoba fizyczna lub prawna, dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
 8. SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA - informacje na temat Zamówionego Produktu, w szczególności informacje dotyczące technologii druku oraz specyfikacji druku.
 9. PRODUKT – dzieło będące rzeczą ruchomą wykonywane przez Drukarnię zgodnie z Projektem przesłanym przez Klienta które jest lub ma być przedmiotem umowy między Klientem i Drukarnią.
 10. PROJEKT - elektroniczna wersja Produktu przesyłana przez Klienta lub wykonywana przez Drukarnię Internetową.
 11. REGULAMIN – niniejszy regulamin Drukarni Internetowej.
 12. SPECYFIKACJA - specyfikacja wymagań technicznych dla elementów tekstowych, graficznych lub kolorystycznych określonych przez Drukarnię internetową.
 13. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
 14. USŁUGODAWCADRUKARNIA – DRUKARNIA "ARGONEX" M.P.CHOROBIŃSCY Spółka jawna z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Przemysłowa 34, 85-758 Bydgoszcz, NIP: 5540393690, REGON: 090089263.
 15. UMOWA O WYKONANIE PRODUKTU (UMOWA SPRZEDAŻY) - Umowa o Wykonanie Produktu zawarta między Klientem, a Drukarnią za pośrednictwem Drukarni Internetowej.
 16. WERYFIKACJA – sprawdzenie przez Drukarnię Internetową uzupełnionych przez Klienta elementów tekstowych, graficznych lub kolorystycznych przyszłego Produktu pod kątem ich zgodności z wymaganiami technicznymi określonymi w Specyfikacji.
 17. PRZEYJĘCIE ZAMÓWIENIA DO REALIZACJI - zaakceptowanie pliku graficznego przesłanego prze Klienta, po czym następuje proces realizacji Zamówienia.
 18. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA - okres realizacji Zamówienia podany dla danego Produktu.
 19. NEWSLETTER – usługa pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Produktów dostępnych w Drukarni Internetowej.
 20. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta złożone za pomocą Formularza Zamówienia i stanowiące ofertę zawarcia umowy wykonania Produktu przez Drukarnię.

III. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Drukarni Internetowej korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
 1. zawieranie Umów o Wykonanie Produktu za pośrednictwem Formularza Zamówienia,
 2. prowadzenie Konta,
 3. udostępnianie informacji w formie Newslettera.
 1. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Drukarni Internetowej odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Usługodawca ma prawo zamieszczać na stronie internetowej Drukarni Internetowej treści reklamowe. Treści reklamowe, o których mowa w zdaniu poprzednim, stanowią integralną część Drukarni Internetowej i prezentowanych w nim materiałów.

IV. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III ust. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
 1. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Drukarni Internetowej poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
 2. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Drukarni Internetowej zawierana jest na czas nieoznaczony.
 3. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.
 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
 1. Komputer z dostępem do Internetu.
 2. Dostęp do poczty elektronicznej.
 3. Przeglądarka internetowa.
 4. Włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 5. Minimalna rozdzielczość ekranowa dla aplikacji: 800x600, zalecana rozdzielczość 1024x768 lub wyższa.
 1. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Drukarni Internetowej w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 2. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 3. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 4. Wymagania techniczne pliku, zawierającego Projekt Klienta, dotyczący elementów tekstowych, graficznych lub kolorystycznych przeznaczony do wydruku zostały szczegółowo opisane w zakładce "Przygotowanie Plików do Druku" stronie internetowej http://www.polishdruk.pl/podstrony/strona/przygotowanie-plikow-do-druku
 5. Przesłanie pliku niezgodnego ze Specyfikacją opisaną w zakładce "Przygotowanie Plików do Druku" uniemożliwi wykonanie Zamówionego Produktu.

V. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Klient w celu złożenia Zamówienia ma obowiązek zarejestrować Konto w Drukarni Internetowej.
 2. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Drukarni Internetowej, zostaje zawarta poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia dostępnego na stronie internetowej www.polishdruk.pl. Klient wybiera interesujący go Produkt poprzez kliknięcie na nazwę widoczną na stronie Drukarni Internetowej - w tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną. Informacje na temat zamawianego Produktu są zawsze dostępne w Szczegółach Zamówienia.
 3. Na tym etapie Klient jest automatycznie informowany o przedmiocie Zamówienia oraz cenie Produktu.
 4. Klient samodzielnie określa cechy Produktu:
 1. Format Zamawianego Produktu,
 2. Rodzaj i gramaturę papieru wykorzystanego do druku,
 3. Kolorystykę,
 4. Uszlachetnienia.
 1. Klient może zdecydować o czasie realizacji Zamówienia, wybierając jedną z dwóch opcji:
 2. standardowy czas realizacji zamówienia,
 3. ekspresowy czas realizacji zamówienia.
 4. Następnie należy kliknąć pole „Dodaj do koszyka".
 5. Po dodaniu zamawianego Produktu do koszyka Zamówień, Klient wprowadza niezbędne dane do dostawy Produktu oraz wystawienia rachunku.
 6. Następnie Klient musi wybrać sposób dostawy Zamówionego Produktu oraz określić sposób płatności. Dodatkowo Klient musi złożyć oświadczenie dotyczące akceptacji postanowień Regulaminu.
 7. Podsumowanie Zamówienia zawiera informacje na temat złożonego przez Klienta Zamówienia tj.:
  1. określenie przedmiotu Zamówienia,
  2. cena wybranych Produktów, w tym kosztów dostawy i płatności oraz innych dodatkowych kosztów o ile takie występują,
  3. dane do dostawy,
  4. wybrany sposób dostawy i płatności.
 8. Zamówienie, złożone na podstawie powyższej procedury, wiąże Klienta jeżeli Drukarnia potwierdzi jego otrzymanie.
 9. Klient dostarcza Projekt graficzny za pomocą pola „Dodaj pliki…" gdzie może wgrać pliki z elementami tekstowymi, graficznymi lub kolorystycznymi.
 10. Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji po jego opłaceniu oraz akceptacji plików dostarczonych przez Klienta.

VI. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY WYKONANIA PRODUKTU

 1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Drukarni Internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w opisie Produktu.
 2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Drukarni Internetowej podana jest w złotych polskich.Ceny nie zawierają kosztów dostawy.
 3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Drukarni Internetowej jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Drukarni Internetowej, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 4. Zawarcie umowy wykonania Produktu za pomocą Formularza zamówienia
  1. Celem zawarcia umowy o wykonania Produktu niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia zgodnie z rozdziałem V Regulaminu
  2. Po złożeniu Zamówienia zgodnie z rozdziałem V Regulaminu Drukarnia potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem.
 5. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera:
  1. potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
  2. oświadczenie Drukarni o otrzymaniu Zamówienia,
  3. oświadczenie Drukarni o przyjęciu Zamówienia,
  4. niniejszy Regulamin,
  5. oświadczenie o prawie do odstąpienia od umowy,
  6. pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
 6. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 5 zostaje zawarta umowa wykonania Produktu między Klientem, a Drukarnią.
 7. Zawarta pomiędzy Drukarnią a Klientem umowa o świadczenie usług zostanie potwierdzona fakturą VAT dostarczoną w formie elektronicznej na wskazany przez Klienta adres e-mail, zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. z 2010 r. nr 249, poz. 1661).

VII. WERYFIKACJA PROJEKTU KLIENTA

 1. Po zawarciu umowy wykonania Produktu zgodnie z rozdziałem VI Regulaminu Drukarnia dokonuje Weryfikacji i informuje o jej wyniku Klienta.
 2. W wypadku pozytywnej Weryfikacji - tj. gdy uzupełnione przez Klienta elementy tekstowe, graficzne lub kolorystyczne przyszłego Produktu są zgodne z wymaganiami technicznymi określonymi w Specyfikacji -Drukarnia wysyła na podany adres e-mail informacje o poprawności plików i przyjęciu zamówienia do realizacji, w przypadku wykrycia błędów, Klient powinien przygotować nowy plik w oparciu o wymagania techniczne.
 3. W wypadku negatywnej Weryfikacji - tj. gdy uzupełnione przez Klienta elementy tekstowe, graficzne lub kolorystyczne przyszłego Produktu nie są zgodne z wymaganiami technicznymi określonymi w Specyfikacji – Drukarnia:
  1. Niezwłocznie wskazuje Klientowi niezgodności Projektu uzupełnionego przez Klienta, ze Specyfikacją oraz wzywa Klienta do uzupełnienia Projektu zgodnie ze Specyfikacją w odpowiednim terminie, a następnie przeprowadza ponowną Weryfikację.
  2. Po bezskutecznym upływie terminu określonego w pkt. 3.1 lub po ponownej negatywnej Weryfikacji Drukarnia ponownie wskazuje niezgodności Projektu uzupełnionego przez Klienta, ze Specyfikacją i wzywa Klienta do uzupełnienia Projektu zgodnie ze Specyfikacją w odpowiednim terminie z zagrożeniem, iż po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu będzie uprawniona do odstąpienia od umowy.
  3. Następnie po uzupełnieniu przez Klienta Projektu przyszłego Produktu zgodnie ze Specyfikacją Drukarnia niezwłocznie przystępuje do realizacji Produktu. W innym wypadku Drukarnia przystępuje do realizacji Produktu jedynie na wyraźne życzenie Klienta i zgodnie z uzupełnionym przez niego Projektem, a w braku takiego życzenia odstępuje od umowy.

VIII. SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Drukarnia udostępnia następujące sposoby płatności:
  1. Przelewem na rachunek bankowy.

BNP Paribas Bank Polska SA 40 1600 1462 1745 4361 2000 0001 DRUKARNIA ARGONEX Sp. z o. o. , ul. Przemysłowa 34, 85-758 Bydgoszcz. (W tytule przelewu należy podać numer Zamówienia)

 1.  
  1. Płatność przy odbiorze za tzw. pobraniem (Zamówienia do 1.500 zł netto)
  2. Płatność przy odbiorze osobistym (Zamówienia do 1.000 zł netto)
  3. Płatność za pośrednictwem serwisu Tranferuj.pl  za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków.
 2. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Wykonania Produktu w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
 3. W przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy realizacja rozpoczyna się dopiero po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Drukarni.
 4. W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych.
 5. W przypadku płatności za pośrednictwem serwisu Transferuj.pl Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia, za pomocą serwisu Transferuj.pl Serwis Transferuj.pl umożliwia dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków.

IX.SPOSOBY DOSTAWY

 1. Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu.
 2. Zakupione w Drukarni Internetowej Produkty są wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD.
 3. Dla Zamówień o łącznej wartości przekraczającej 200 polskich złotych netto (PLN) Drukarnia, zobowiązuje się pokryć koszty dostawy Produktu(tylko i wyłącznie w przypadku dokonania zamówenia poprzez sklep internetowy).
 4. Klient może osobiście odebrać Produkt pod adresem: ul. Przemysłowa 34, 85-758 Bydgoszcz.
 5. Termin dostawy - na czas oczekiwania przez Klienta na dostawę Produktu składa się termin realizacji Produktu przez Drukarnię i czas dostawy Produktu przez przewoźnika:
  1. Termin realizacji Produktu przez Drukarnię:
   1. Czas realizacji Produktu liczony jest od akceptacji przez Drukarnię Pliku graficznego Klienta lub od akceptacji przez Klienta Projektu wykonywanego przez Drukarnię Internetową.
   2. Paczki kurierskie dostarczane są w ciągu deklarowanych przez przewoźnika 24 GODZIN.

X.TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z umową:
  1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Drukarni wobec Klienta będącego jednocześnie Konsumentem z tytułu niezgodności Produktu z umową są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)
  2. Zawiadomienia o niezgodności Produktu z umową oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres mailowy biuro@polishdruk.pl
  3. Gdy jest to niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową należy go dostarczyć na adres Drukarni(ul. Przemysłowa 34, 85-758 Bydgoszcz).
  4. Drukarnia ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.
  5. Z chwilą Akceptacji Projektu przez Klienta, Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za:
   1. Wydruk prac błędnie przygotowanych pod względem treści.
   2. Wydruk prac błędnie przygotowanych pod względem technicznym.
   3. Wydruk prac przesłanych przez Klienta a zawierających błędy techniczne lub treściowe
   4. Opóźnienia w terminie realizacji wynikające z terminu dostarczenia poprawnych danych przez Klienta.
 2. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących jednocześnie Konsumentami.
  1. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący jednocześnie Konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
  2. Zasady dotyczące reklamacje z tytułu rękojmi za wady Produktu przez Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem:
   1. Reklamacje z tytułu rękojmi za wady Produktu Klient zobowiązany jest zgłosić Drukarni - pod rygorem utraty uprawnień z tytułu rękojmi - w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia dostawy Produktu. W przypadku wady ukrytej zgłoszenie powinno nastąpić niezwłocznie po wykryciu wady.
   2. Drukarnia jest uprawniona do weryfikacji wskazanych przez Klienta wad Produktu – w takim wypadku Klient zgodnie z żądaniem Drukarni udostępnia jej zakwestionowany Produkt lub przesyła go do Drukarni. W razie gdy wady nie zostaną stwierdzone lub gdy Klientowi nie przysługują roszczenia z tytułu rękojmi za wady Produktu, Klient taki ponosi koszty weryfikacji oraz dostarczenia i odesłania Produktu.
   3. W opisie reklamacji należy podać dokładny opis przedmiotu reklamacji oraz żądanie reklamacyjne.
   4. Rozpatrzenie reklamacji przez Drukarnię następuje w terminie 7 Dni Roboczych od dnia dokonania zgłoszenia, z zastrzeżeniem pkt. 2.2.2. – w tym wypadku termin liczy się od dnia udostępnienia lub przesłania Drukarni Produktu.
   5. Reklamacje dotyczące druku z plików graficznych nieprzygotowanych zgodnie z naszą Specyfikacją nie będą uwzględniane.
  3. Poniższe odchylenia są dopuszczalne i nie mogą stanowić podstawy reklamacji Klienta:

 

 • Przy przygotowywaniu plików do druku w formatach PDF, TIFF, JPG, CDR zalecana rozdzielczość to 300 dpi (do druku przyjmujemy rozdzielczość od 150 dpi jednak reklamacje dotyczące jakości wydruku z plików poniżej 300 dpi nie będą uwzględniane). 
   
 • Przy przygotowywaniu Plików Graficznych w formatach PDF, TIFF, JPG, CDR bitmapy umieszczone w pliku muszą być zapisane w trybie CMYK 8 bit na kanał. W przypadku zapisu 16 lub 32 bitów na kanał mogą wystąpić błędy w druku. Reklamacje dotyczące tak zapisanych Plików Graficznych nie będą uwzględniane.
 • Przesyłając do nas Pliki Graficzne należy wziąć pod uwagę, że reklamacje dotyczące druku z plików CDR oraz plików PDF oraz TIF wygenerowanych z programu CDR nie będą uwzględniane.
 • Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za Pliki Graficzne, w których czcionki nie zostały zamienione na krzywe.
 • Reklamacje dotyczące rozbieżności kolorów w przypadku przesłania do nas Plików Graficznych przygotowanych w kolorystyce RGB oraz z kolorami dodatkowymi PANTONE nie będą uwzględniane.
 • Reklamacje dotyczące różnicy nasycenia kolorów w stosunku do oczekiwań Klienta mogą być składane jedynie w wypadku, jeżeli przed rozpoczęciem druku Klient dostarczył Sprzedawcy proof cyfrowy.
 • Ewentualne błędy w kalendariach standardowych doklejanych do kalendarzy(podglądy kalendariów dostępne są na stronie internetowej i złożenie zamówienia oznacza akcptacje kalendariów w zaprezentowanej formie).
 • Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności kolorów wydruku z obrazem ekranowym - porównywanie kolorystyki wydruku CMYK z kolorystyką prezentowaną na monitorze jest niepoprawne technologicznie.
 • Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieznaczne różnice kolorystyczne przy druku tych samych Plików Graficznych (tolerancja do plus/minus 5% odchylenia kolorystycznego).
 • Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy złam. Za nieprawidłowy złam uznaje się, taki który powoduje zagniecenia papieru, jego zmarszczenia itp. uniemożliwiające poprawne odczytanie treści lub ilustracji.
 • Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wyraźne pękanie papieru w miejscu łamania przy druku z projektów o ciemnych kolorach.
 • Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za pękanie papieru w miejscu łamania przy gramaturach papieru powyżej 170 g.
 • Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za nieprawidłową warstwę lakierową lakieru offsetowego, dyspersyjnego lub UV. Za nieprawidłową warstwę lakierową lakieru offsetowego, dyspersyjnego lub UV uznaje się warstwę, która posiada na powierzchni przeznaczonej do lakierowania miejsca niepolakierowane lub łuszczące się.
 • Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za różnice we wzorniku papierów offsetowych oraz wykorzystanych przy druku danego Produktu.
 • Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności jeżeli odstępstwo od standardów i norm dotyczących procesu druku (w tym wskazanych w Regulaminie) nie przekracza 1% (słownie: jeden procent) ilości dostarczonego Produktu.
 • Poniższe odchylenia są dopuszczalne i nie mogą stanowić podstawy reklamacji Klienta:
 • Tolerancja do 2-3 mm przy krojeniu arkusza i sztancowaniu na pojedyncze użytki, dlatego prosimy o unikanie ramek w projektach
 • Tolerancja do 1 mm przy falcowaniu i bigowaniu (odchylenie złamu od nominalnej linii jego usytuowania),
 • Tolerancja do 1 mm przy perforacji (odchylenie wykonanej perforacji od nominalnego miejsca jej usytuowania),
 • Tolerancja do 0,2 mm przy pasowaniu kolorów kolejno po sobie nadrukowywanych,
 • Tolerancja do plus/minus 5 % różnic ilościowych zamówionego i dostarczonego Klientowi Produktu.
 • Tolerancja do plus/minus 5% odchylenia kolorystycznego na całym nakładzie danego Produktu.
 • W przypadku uznania reklamacji i ponownego druku zareklamowanego Produktu, Sprzedawca zastrzega sobie, że ponowny druk zostanie wykonany z tych samych Plików Graficznych, z których został pierwotnie wydrukowany ten Produkt.
 • Reklamacje dotyczące rozbieżności kolorów między zamówieniami drukowanymi na maszynach offsetowych, a maszynach cyfrowych nie będą uwzględniane z racji różnic technologicznych.
 1.  
  1. Odpowiedzialność Drukarni w stosunku do Klienta nie będącego jednocześnie Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy o Wykonanie Produktu. Drukarnia ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta nie będącego jednocześnie Konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia Umowy o Wykonanie Produktu i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta nie będącego jednocześnie Konsumentem.
  2. Drukarnia dołoży wszelkich starań, aby zrealizować i wysłać Zamówienie w ustalonym terminie, jednakże zastrzega sobie prawo do nieplanowanego opóźnienia, które wynika z przyczyn niezależnych od Drukarni, a mianowicie przyczyn technicznych związanych z awarią maszyn, braku dostawy energii elektrycznej, braku sygnału internetowego, winy wynikającej z błędu firmy kurierskiej oraz warunków atmosferycznych, które mają wpływ na powyższe przyczyny. Nieterminowość związana z realizacją zamówień, wynikająca z wyżej wymienionych powodów nie jest podstawą do roszczenia reklamacji i ubiegania się o odszkodowanie.
 2. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Drukarnię Internetową:
  1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Drukarni Internetowej Usługobiorca może składać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres mailowy biuro@polishdruk.pl
  2. Zaleca się podanie w powyższej wiadomości e-mail jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
  3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
  4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

 

XI.PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub załączenie go do paczki ze zwracanym Produktem.
 2. W razie odstąpienia od umowy, umowy o wykonanie Produktu jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 3. Drukarnia dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 4. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Drukarnię Internetową, Drukarnia nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 5. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia w którym Konsument objął Produkt w posiadanie.
 6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku Umowy Sprzedaży w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w przypadku świadczenia usługi rozpoczętej, za zgodą Konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 4
 8. W przypadku odstąpienia od umowy realizacji zamówienia opłaconego uprzednio za pośrednictwem serwisu transferuj.pl Usługobiorca w ciągu 14 dni roboczych otrzyma zwrot należności pomniejszony o 4% wartości anulowanego zamówienia, acz nie mniej niż o 12,3 zł brutto, czyli o koszty administracyjne, które Usługodawca ponosi przy anulowaniu rozpoczętego procesu realizacji.

X.POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących jednocześnie konsumentami.

2. W wypadku Klientów nie będących jednocześnie konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności w  Formularzu Zamówienia oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

3. W wypadku sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki lub w systemie ratalnym Klient nie będący jednocześnie konsumentem zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

4.  W przypadku anulowania zamówienia opłaconego uprzednio za pośrednictwem serwisu transferuj.pl Usługobiorca w ciągu 14 dni roboczych otrzyma zwrot należności pomniejszony o 4% wartości anulowanego zamówienia, acz nie mniej niż o 12,3 zł brutto, czyli o koszty administracyjne, które Usługodawca ponosi przy anulowaniu rozpoczętego procesu realizacji.

5. Produkty będące przedmiotem Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem nie będącym jednocześnie konsumentem pozostają własnością Sprzedawcy do uiszczenia ceny i kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży.

6. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

7. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący jednocześnie konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

8. W celu anulowania zamówienia należy dokonać anulacji w panelu klienta oraz przesłać pismo o odstąpieniu od umowy.


 

 

XII. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Usługobiorca z chwilą zaakceptowania Regulaminu uznaje, że całość praw autorskich i wszystkie znaki towarowe związane z Drukarnią Internetową, a nie wyłączone postanowieniami odrębnych przepisów czy licencji, należą do Usługodawcy i podlegają prawnej ochronie, w szczególności przez ustawę z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami).
 2. Zabronione jest korzystanie z tych praw własności intelektualnej bądź z usług Drukarni Internetowej do celów innych niż te ściśle określone Regulaminem. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia firmy lub znaków towarowych Drukarni Internetowej, bez zgody Usługodawcy lub niezgodnie z Regulaminem.
 3. Pobieranie, wykorzystywanie oraz przetwarzanie treści Drukarni Internetowej, w tym za pomocą robotów internetowych lub innych automatycznych systemów pobierania danych z Drukarni Internetowej bez zgody Usługodawcy jest równoważne z naruszeniem Regulaminu.

 

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Drukarnia Internetowa zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie. Dokonane zmiany wiążą Klienta Drukarni Internetowej, pod warunkiem iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach.
 2. Umowy zawierane za pośrednictwem Drukarni Internetowej zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 3. Żadne z postanowień Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Usługobiorcy. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Usługodawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.
 4. Sądowe rozstrzyganie sporów:
  1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
  2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Postanowienia ogólne
 2. Cel i zakres zbierania danych
 3. Podstawa przetwarzania danych
 4. Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
 5. Postanowienia końcowe

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.polishdruk.pl jest
 2. Drukarnia Internetowa działająca pod adresem www.polishdruk.pl prowadzona jest przez DRUKARNIA  ARGONEX  Spółka z o. o. wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001017073, NIP: 5543010407, REGON: 524367261, adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń ul. Przemysłowa 34, 85-758 Bydgoszcz, adres poczty elektronicznej (e-mail): biuro@polishdruk.pl, tel. 52 348 93 11.zwany dalej Administratorem i będący jednocześnie Usługodawcą.
 3. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 5. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszej Polityki prywatności z dużej litery należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Drukarni Internetowej.

 

II. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

 1. Dane osobowe Usługobiorców, zbierane przez Administratora, są wykorzystywane do celów księgowych, celów marketingowych, kontaktowania się z Klientem oraz innych czynności związanych z wykonywaniem umowy o wykonanie Produktu.
 2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców:
 1. Imię i nazwisko, nazwa firmy,
 2. Adres (ulica i numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto),
 3. Numer telefonu,
 4. Numer NIP,
 5. Adres e-mail.
 1. Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
 1. Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca.
 2. Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną.
 3. Informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.
 1. Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 2 jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach Drukarni Internetowej lub zawarcia umowy o wykonanie Produktu.

 

III. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Korzystanie z Drukarni Internetowej, zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Drukarni Internetowej lub zawieranie umowy o wykonanie Produktu, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę lub zawrzeć umowy o wykonanie Produktu zgodnie z Regulaminem Drukarni Internetowej.
 2. Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. gdy:
 1. osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych.
 2. jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.
 1. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w ust. 2. Przetwarzanie danych będzie miało związek z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (ust. 2 pkt. b). Dodatkowo przed zawarciem umów o świadczenie usług drogą elektroniczną dostępnych za pośrednictwem Drukarni Internetowej przyszły Usługobiorca jest informowany o konieczności akceptacji Regulaminu.

IV. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA I USUWANIA

a. administratorem danych osobowych jest 

 1. Drukarnia Internetowa działająca pod adresem www.polishdruk.pl prowadzona jest przez DRUKARNIA  ARGONEX  Spółka z o. o. wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001017073, NIP: 5543010407, REGON: 524367261, adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń ul. Przemysłowa 34, 85-758 Bydgoszcz, adres poczty elektronicznej (e-mail): biuro@polishdruk.pl, tel. 52 348 93 11.

b. Twoje dane osobowe będą i są przetwarzane w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu administratora danych w celu przesyłania informacji handlowej w formie marketingu bezpośredniego dla ewentualnego zawarcia umowy handlowej, a następnie w zakresie niezbędnym do wykonywania umowy oraz dla realizacji przepisów prawa. W ramach realizacji tych celów dane będą przetwarzane w szczególności: do kontaktów w związku z marketingiem bezpośrednim, do realizacji zamówień, umożliwienia korzystania ze sklepu internetowego, składania reklamacji i innych niezbędnych czynności takich jak prowadzenie rachunkowości i rozliczenia podatkowe;

c. Twoje dane mogą być udostępniane odbiorcom, jeżeli będzie to wymagane przepisami prawa, a także w przypadku gdy wymaga tego usługa, którą zmówiłeś;

d. Twoje dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody na świadczenie usług drogą elektroniczną, a po tym okresie przez okres niezbędny do wykonania umowy i w związku z wykonywaniem umowy oraz przez okres wymagany przepisami prawa;

e. masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia;

f. masz prawo do wnoszenia skargi na przetwarzanie swoich danych osobowych do organu nadzorczego (Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych/Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);

g. nie przetwarzamy Twoich danych w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.


V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Usługodawca udostępnia środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Polityką prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Drukarni Internetowej oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.