Polityka Prywatności i RODO

POLITYKA PRYWATNOŚCI

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwane dalej RODO, informujemy, że:

1.Administratorem danych osobowych jest Drukarnia Argonex Spółka z o. o.

Przemysłowa 34 85-758 Bydgoszcz, NIP: 5543010407

2. Z Administratorem można skontaktować się pod podanym powyżej adresem, a także drogą e-mailową na adres: ….. oraz telefonicznie: tel. …

3. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

a)podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy takich jak złożenie oferty, korespondencja w sprawie uzgodnienia warunków umowy itp. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),

b)realizacji zawieranych z nami umów, co oznacza m.in. kontakt telefoniczny i e-mailowy, wysyłkę zamówionych produktów itp. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),

c) wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych np. wystawienie faktury, odpowiedzi na reklamacje, przechowywania dokumentacji księgowej itp.,

d) w celu oferowania przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni) (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

e)w celu oferowania bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług współpracujących z nami firm (naszych partnerów),będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu i naszych partnerów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

f) w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu, określania jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z oferowanych produktów i usług (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

g)wewnętrznych celów administracyjnych, w tym w celach analitycznych i statystycznych będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

h) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu np. wysyłania wezwań do zapłaty, dochodzenia zapłaty na drodze sądowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

i) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

 

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, wymienionych w pkt. 3: w odniesieniu do zawarcia i realizacji umowy, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń ; jeśli nie dojdzie do zawarcia umowy w oparciu o złożoną ofertę w terminie 6 miesięcy, dane osobowe związane z tą ofertą zostaną niezwłocznie usunięte z wyjątkiem danych potrzebnych do prowadzenia marketingu bezpośredniego; w odniesieniu do danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązków prawnych - przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, ale nie krócej niż przez okres, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku prawnego; w odniesieniu do danych przetwarzanych dla potrzeb marketingu bezpośredniego – do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania Wycofanie zgody może nastąpić drogą telefoniczną, e-mailową lub pocztową na adres wskazany wyżej.W tym celu lub do momentu ustalenia, że dane się dezaktualizowały; w odniesieniu do wewnętrznych celów administracyjnych, do celów archiwalnych oraz badania satysfakcji klientów – do czasu wypełnienia naszych prawnie uzasadnionych interesów stanowiących podstawę przetwarzania danych lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

5. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, ale przewarzanie danych przed cofnięciem zgody pozostanie zgodne z prawem.  W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania waszych danych przetwarzanych w celach wskazanych w pkt. 3 przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że wykażemy, że w stosunku do Państwa danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy.

6. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania waszych danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego (pkt. 3 lit. d i e). Jeżeli skorzystacie z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych mają Państwo prawo do: dostępu do treści danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania danych, usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), w przypadkach określonych w art. 17 RODO, ograniczenia przetwarzania danych wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych.

 7. Do Państwa danych osobowych mogą mieć też dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne, podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, pomoc prawną, podatkową, rachunkową itp., podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub/i kurierską, bankom.

Jeśli uznacie Państwo, że przetwarzanie przez nas danych narusza przepisy RODO, przysługuje wam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.